TOP-UP UNTUK SEMUA

TOP-UP UNTUK SEMUA
Klik pada gambar untuk sertai kami dan nikmati penjimatan top-up, bayaran bil telefon, bil Astro dan bil utiliti terpilih.

Wednesday, November 4, 2015

Soalan MP Jerik berkaitan OKU.

Suntingan dari hansard Dewan Rakyat, 27 Oktober 2015.

 

9. Dato' Hasbullah bin Osman [Gerik] minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan:

(a) berapakah jumlah terkini orang kurang upaya (OKU) yang mendaftar dengan Jabatan Khidmat Masyarakat mengikut jenis kelainan upaya; dan

(b) apakah usaha yang telah dilakukan oleh kementerian dalam membantu golongan ini untuk mendapat pekerjaan di dalam sektor awam mahupun swasta.

 

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat [Dato’ Sri Hajah Rohani binti Abdul Karim]:

 

Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Sehingga September tahun ini, sejumlah 354,874 orang OKU telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya. Pendaftaran OKU adalah dibuat secara sukarela meliputi tujuh kategori ketidakupayaan iaitu:

 

·         Masalah pembelajaran ada 126,511 orang,

·        fizikal ada 121,175 orang,

·        penglihatan 31,756 orang,

·        pendengaran ada 29,061 orang,

·        mental ada 28,282 orang,

·        pelbagai ada 16,353 orang dan

·        pertuturan ada 1,736 orang.

 

Kerajaan telah memperkenalkan dasar 1% peluang pekerjaan di sektor awam kepada OKU pada tahun 1988 lagi. Bagi memastikan keberkesanan pencapaian pelaksanaannya, dasar ini telah diperkukuhkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 2010 yang mula berkuat kuasa pada 15 September tahun 2010. Selain daripada itu, kerajaan telah menyasarkan dalam Rancangan Malaysia Kesebelas agar seramai 16,000 OKU memenuhi pengisian jawatan dalam sektor awam menjelang tahun 2020.

 

Dalam usaha untuk membantu golongan OKU untuk mendapatkan pekerjaan dalam sektor awam, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menubuhkan task force pemantauan isu ketidakupayaan yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Mohd. Dun iaitu Timbalan Menteri saya. Jadi, kementerian juga telah mengadakan program advokasi mengenai OKU melalui taklimat mengenai disability equality training.

 

Bagi membantu golongan OKU bekerja di sektor swasta pula, kementerian melalui kerjasama antara Jabatan Kebajikan Masyarakat dan JAPAN International Cooperation Agency (JICA) telah memperkenalkan program yang kita namakan Job Coach pada tahun 2012. Bagi tempoh Mac 2012 hingga September tahun ini seramai 431 orang OKU telah menyertai Program Job Coach dan kekal dalam pekerjaan mereka hingga kini. Program ini telah menimbulkan kesedaran kepada majikan bagi menggajikan OKU di perusahaan mereka.

 

Sebanyak tujuh buah syarikat telah mengajikan OKU dalam perusahaan mereka seperti Giant, Cold Storage, Guardian, KFC Holdings, Mohd Mydin Holdings, Shangri-La Hotel, Mc Donalds, Aeon Big, Aeon yang dahulunya Jusco. Ada dua Aeon. Aeon Big dahulunya Carrefour dan Aeon dahulunya Jusco.

 

Kementerian dalam usaha memberi sokongan kepada OKU untuk mendapat pekerjaan, kita mengambil inisiatif dengan mengadakan latihan kemahiran dan mengeluarkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) melalui institusi OKU seperti Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan di Bangi.

 

Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberikan geran pelancaran kepada OKU bagi menggalakkan mereka berdikari dan menjana pendapatan dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka. Terima kasih.

 

Soalan lisan tambahan:

 

Dato' Hasbullah bin Osman [Gerik]:

 

Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang mungkin sebahagian besar orang OKU mendengar jawapan yang telah diberi oleh Yang Berhormat Menteri. Kita menyedari hampir lebih daripada dua juta OKU dalam Malaysia. Manakala yang berdaftar 280, setelah berdaftar mendapat kad OKU. Soalan saya, sejauh mana kementerian memastikan pihak kerajaan, kementerian-kementerian kerajaan dan juga swasta menghormati kad OKU yang dipegang oleh pihak OKU supaya tidak menyusahkan, memastikan mereka sebenarnya memang OKU.

 

 

Dalam masa yang sama kita dapati adakah kementerian hendak menguatkan undangundang bagi meningkatkan hukuman kepada orang-orang yang menggunakan OKU sepenuhnya dalam negara seperti meminta sedekah di tepi jalan. Minta Yang Berhormat Menteri menjawab.

 

Datuk Sri Hajah Rohani binti Abdul Karim:

 

Pertama Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat. Memang betul apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat itu begitu ramai OKU. Kita memang bila sah OKU itu di dalam semua tujuh jenis, tujuh kategori ketidakupayaan memang kita keluarkan kad. Kad itu kad OKU ya Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat.

 

Di dalam kad OKU itu sebenarnya ada 25 keistimewaan yang bila tunjukkan kad insya- Allah mereka boleh menikmati 25 keistimewaan. Namun, terima kasih Yang Berhormat sebab Yang Berhormat telah memaklumkan kepada saya bahawa ada juga jabatan atau pejabatpejabat yang mungkin tidak berapa – dia akui sebenarnya Yang Berhormat. Saya check Yang Berhormat semalam, dia akui kad OKU itu tetapi mereka, kita cakap secara terus ya Yang Berhormat iaitu Jabatan JPJ. Dia mengakui kad OKU itu bermakna itu memang sah OKU tetapi ia memerlukan satu lagi pengesahan khususnya daripada Jabatan Kesihatan sebab ini isu lesen memandu kereta.

 

Jadi, OKU itu dia sudah tahu OKU itu tetapi dia memerlukan satu lagi dokumen Yang Berhormat sebab semalam kami check di mana adakah OKU ini betul-betul boleh memandu kereta. Mungkin dia hendak check lebih dia punya penglihatan. Maybe dia hendak check lebih dari segi dia pegang stereng macam mana.

 

Jadi Yang Berhormat kami tanya sebab sedih juga bila kami dengar bahawa kalau JPJ tidak menggunakan keistimewaan itu, kad OKU. Jadi dia kata, bukan. Dia acknowledge, dia iktiraf. Akan tetapi dia hendak ada dokumen lagi untuk ini. Namun Yang Berhormat, Yang Berhormat bawa itu memang saya sangat mengalualukan.

 

Bukan sahaja daripada Yang Berhormat Gerik tetapi semua lah Yang Berhormat. Kalau ada sesuatu yang didapati lagi kekangan sila maklum supaya kami membawa Mesyuarat Majlis OKU. Kami ada Majlis OKU Yang Berhormat yang insya-Allah dua hari bulan ini saya akan mempengerusikan majlis tersebut. Di dalam majlis saya ini memang OKU sendiri yang menjadi anggota. Jadi, mereka lagi lebih vokal membawa apa yang kurang tetapi pada masa yang sama saya sangat-sangat mengalu-alukan maklum balas.

 

Dari segi Yang Berhormat katakan tadi hukuman Yang Berhormat ya. Sebenarnya, pertama Yang Berhormat kalau hendak kira kami ini tidak puas hati sebagai contoh parking kereta untuk OKU. Kami nampak banyak parking kereta ini dia bagi tanda besar parking itu untuk OKU tetapi Yang Berhormat tengoklah siapa yang sebenarnya parking dekat situ? Bukan OKU tetapi orang yang very able.

 

Jadi ini sebenarnya kami memerlukan juga kerjasama daripada PBT, local government sama-sama membantu dan memastikan. Kalau tidak ada OKU yang pakai car park itu tidak apalah, biarlah di situ, sebab itu memalukan sebenarnya sebab ada juga pelancong-pelancong datang tengok ini kah keadaan kita. Manakala yang keluar daripada kereta itu kita tengok memang sempurna segala-gala. Maybe dia OKU pembelajaran.

OKU pembelajaran itu nampak normal tetapi dia sebenarnya autistik, dyslexia dan sebagainya. Akan tetapi ini sebenarnya Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat membawakan isu ini sebab ini adalah isu yang sebenarnya berlaku. Terima kasih.

 

Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh]:

 

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ramai OKU mereka sebenarnya berminat untuk bekerja tetapi masalahnya ialah tiada kenderaan untuk hantar mereka ke tempat kerja. Bagi saya, saya hendak tanya adakah kementerian beri peruntukan kepada persatuan OKU setempat itu supaya mereka boleh mengadakan kenderaan untuk hantar OKU pergi bekerja.

 

Kedua ialah saya rasa hairan hanya 70 buah syarikat besar di Malaysia ini yang menggaji OKU. Jadi bolehkah kementerian memberikan cadangan kepada pihak kerajaan supaya adakan potongan cukai ataupun insentif bagi syarikat yang menggaji OKU sebagai pekerja mereka.

 

Dato' Sri Hajah Rohani binti Abdul Karim:

 

Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai kenderaan itu Yang Berhormat, memang kita banyak mengambil engagement bersama dengan persatuan-persatuan yang terlibat secara langsung dengan OKU ini. Jadi sebenarnya Yang Berhormat, kita menggalakkan supaya banyak kita buat CSR. Kadang-kadang kita bagi geran tetapi geran yang kita bagi ini for operasi, you know sometime untuk mengadakan aktiviti, kadang-kadang untuk makanan, peserta-peserta dan sebagainya.

 

Jadi kalau sampai kepada pengangkutan dan sebagainya, sebenarnya NGO ini Yang Berhormat dia pandai, dia memang banyak dapat funding daripada pihak-pihak yang bermurah hati. Akan tetapi the only thing Yang Berhormat, yang kita sebenarnya ada juga bincang dalam Majlis OKU adalah kenderaan awam, public transportation di mana kalau dapat adalah public transportation yang lebih mesra kepada OKU, I think that’s the word. Lebih mesra kepada OKU sebab ini memang disuarakan setiap kali ada mesyuarat dan pegawai yang ada di dalam majlis ini juga datang daripada Kementerian Pengangkutan.

 

So di sini Yang Berhormat, memang saya pun selalu mengatakan boleh katakan ramai daripada kita ini sudah pergi ke luar negara kita boleh nampak kadang-kadang ada public transportation memang khusus, besar logonya untuk OKU dan sebagainya. Akan tetapi ini pun kami juga sentiasa menyarankan supaya selain daripada persatuan itu ada kenderaan sendiri untuk membawa penghuni di dalam institusi yang mereka jaga tetapi public transportation. Ada di luar negara special taxi Yang Berhormat untuk OKU, ia ada special ramp, masukkan wheel chair dan sebagainya. Jadi itu juga harapan kami dan ini memang sentiasa disuarakan. Yang Berhormat, memang betul Yang Berhormat di bawah Job Coach punya program, tujuh buah syarikat tampil ke hadapan dan kami harap jangan sahaja tujuh tetapi ramai lagi should come forward dan kami sebenarnya ada anugerah tetapi mungkin anugerah is not enough, dengan izin. Akan tetapi Yang Berhormat, terima kasih atas cadangan itu, maybe kita melihat kepada insentif-insentif yang lain. Terima kasih.

 

Layari caknakini.com bagi menyokong usaha pengupayaan OKU di Malaysia

No comments:

Post a Comment