TOP-UP UNTUK SEMUA

TOP-UP UNTUK SEMUA
Klik pada gambar untuk sertai kami dan nikmati penjimatan top-up, bayaran bil telefon, bil Astro dan bil utiliti terpilih.

Wednesday, November 4, 2015

Perbahasan Ahli Parlimen Bukit Gantang: kenaikan EPC dan pendidikan OKU.

Perbahasan belanjawan oleh YB. Uhj. staz Idris Ahmad, ahli Parlimen Bukit Gantang – 27 Oktober 2016, 6:05 petang.

 

Disunting dari hansard Dewan Rakyat, 27 Oktober 2016.

 

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Gantang.

 

Tuan Idris bin Haji Ahmad [Bukit Gantang]:

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua.

 

Tuan Yang di-Pertua

 

“.... Saya hendak membangkitkan berkenaan dengan kepentingan orang kurang upaya. Berdasarkan pembentangan Bajet 2016 berlaku pengurangan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu RM2.2 bilion dahulunya kepada RM2 bilion dalam Bajet 2016.

 

Timbul persoalan di mana kesungguhan kerajaan untuk membangunkan masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Walaupun saya lelaki, isteri saya itu perempuan, jadi saya kena cakap abang inilah. Ini suami yang baik ini Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Kuala Kangsar ini suami yang baik.

 

Amat aneh dalam Belanjawan 2016 bilangan individu OKU yang akan mendapat faedahnya adalah seramai 150,000 berbanding tahun 2015 hanya 110,000. Ertinya peningkatan sebanyak 40,000 sedangkan peruntukan kepada KPWKM ini merosot.  Oleh sebab itu ini yang kita harapkan supaya perkara-perkara ini perlu diambil perhatian.

 

Suka saya menarik perhatian Dewan ini berkenaan dengan elaun dan bantuan kendiri kepada golongan orang-orang cacat. Mencadangkan elaun agar pekerja cacat yang sedia ada pada hari ini dinaikkan daripada RM350 sebulan kepada RM550 sebulan.

 

Jika kita selak kembali dialogdialog yang dianjurkan oleh pihak KPWKM dan Komuniti OKU kenaikan tersebut telah pun dipersetujui oleh KPWKM dan seharusnya diterima pakai oleh pihak Kabinet dan juga kerajaan. Cuma desakan ini sejak tahun 2014 diberikan perhatian dalam Bajet 2015, namun tidak diberikan perhatian sewajarnya kenaikan pada tahun 2015 yang lalu hanyalah daripada RM300 kepada RM350 dan RM150 kepada RM200 sahaja.

 

Kita harapkan supaya naik terutamanya daripada RM350 kepada RM550 untuk OKU yang bekerja.

 

Tuan Yang di-Pertua,

 

Kerana kita sering melaungkan Malaysia mempunyai pendidikan taraf dunia., namun perlu diinsaf masih banyak pendidikan yang boleh diikuti oleh kumpulankumpulan OKU di luar negara tidak dapat dinikmati oleh OKU di negara ini. Saya mencadangkan pihak kerajaan iaitu mengambil perhatian hal-hal berikut:

 

-      Amalan educable yang dihapuskan dalam Peraturan 2013 telus dan tidak bersembunyi di pelbagai peruntukan secara tersirat. Peruntukan 2013 masih mengekalkan penilaian sekolah terhadap murid-murid keperluan khas sekali gus mendedahkan anak-anak OKU dalam amalan educable dalam Peraturan 1997.

-      Dicadangkan pihak Kementerian Pendidikan benar-benar merangka program bagi memastikan tiada keciciran dalam aspek pendidikan asas kepada anak-anak OKU daripada pelbagai kategori.

-      Dicadangkan juga agar sejumlah peruntukan bagi menyediakan kemudahan dan perkhidmatan OKU di IPTA seluruh Malaysia.

-      Memperuntukkan sejumlah dana bagi mewujudkan dan meningkatkan kelompok intelektual, akademik, dan profesional dalam kalangan OKU termasuk pengkhususan dalam bidang disability.

-      Kajian-kajian dibuat oleh pelbagai pihak di peringkat IPTA, IPTS berkaitan dengan OKU perlulah melibatkan golongan OKU sendiri.

-      Akhir sekali ialah mengembangkan bidang-bidang kemahiran bagi golongan OKU tanpa mengira kategori kecacatan khususnya dalam bidang sains pengkomputeran, sains perubatan, pertanian dan sebagainya yang berpotensi diteroka oleh golongan OKU yang selama ini kurang diambil perhatian.

 

Layari caknakini.com bagi menyokong usaha pengupayaan OKU di Malaysia

No comments:

Post a Comment